PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

(dále také "Pravidla")

Základní ustanovení

 1. Osobní údaje zájemců o rezervaci produktů (dále jen "Zájemci" či "Zájemce") poskytované v souvislosti s provozováním rezervačního systému v rámci on-line Charitativního jarmarku, s cílem získat finanční prostředky pro Nadační fond Šance onkoláčkům prostřednictvím webových stránek www.andelkapomaha.cz, jsou poskytovány, shromažďovány a zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Osobní údaje Zájemců jsou poskytovány, shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem vytvoření rezervace zvoleného produktu ve formě objednávky, potvrzení rezervačních podmínek a odeslání objednávky, dále za účelem zpracování elektronické rezervace, zajištění osobního výdeje zvoleného produktu a také za účelem případné nezbytné komunikace mezi Zájemcem a provozovatelem rezervačního systému.
 3. Správcem osobních údajů je Andělka pomáhá, z.s., IČO: 14247739, se sídlem Do Polí 1060, 530 06 Pardubice, zastoupená paní Alenou Bukačovou (dále jen "Správce").
 4. Kontaktní údaje Správce: e-mail: andelkapomaha@gmail.com.
 5. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující Zájemce (fyzickou nebo právnickou osobu).

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl Zájemce a které Správce získal k zajištění účelu rezervačního systému.
 2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje Zájemce nezbytné k dosažení účelu rezervačního systému.
 3. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje Zájemce z následujících důvodů:

 1. za účelem vyřízení elektronické rezervace Zájemce (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);
 2. za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze vztahu mezi Zájemcem a Správcem;
 3. poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro naplnění rezervace. Bez poskytnutí osobních údajů nelze rezervaci realizovat.

Doba uchovávání osobních údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze vztahu mezi Zájemcem a Správcem, resp. na dobu nezbytnou k realizaci účelu rezervace.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje Zájemce, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšnou realizací rezervace zvoleného produktu.

Subdodavateli Správce jsou:

 • Webnode AG (systém elektronické rezervace);
 • Google, Inc. (analýza webových stránek).

Práva Zájemce

Podle podmínek stanovených v právní úpravě má Zájemce právo:

 1. na přístup ke svým osobním údajům;
 2. na opravu osobních údajů;
 3. na vymazání osobních údajů;
 4. vznést námitku proti zpracování;
 5. na přenositelnost údajů;
 6. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: andelkapomaha@gmail.com;
 7. podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů Zájemce.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

 1. Potvrzením rezervace zvoleného produktu na webové stránce www.andelkapomaha.cz potvrzuje Zájemce, že byl obeznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 2. S těmito Pravidly vyjádří Zájemce souhlas současně s potvrzením rezervace zvoleného produktu, resp. odesláním příslušné objednávky.
 3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.
 4. Tato Pravidla vstupují v platnost dne 5. 11. 2020.