REZERVAČNÍ PODMÍNKY

on-line Charitativního jarmarku pořádaného ve prospěch charitativní organizace 
Nadačního fondu Šance onkoláčkům, IČO: 03592715, se sídlem Husova 1037, 334 01 Přeštice,
zapsaného v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. N 225

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto rezervační podmínky (dále jen "rezervační podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti organizátora on-line Charitativního jarmarku (dále také "Organizátor") a zájemců o poskytnutí příspěvku na charitativní účel formou úhrady ceny za rezervovaný produkt nabízený Organizátorem (dále jen "Zájemce") prostřednictvím rozhraní webové stránky umístěné na internetové adrese www.andelkapomaha.cz (dále jen "webová stránka").
 2. Výtěžek získaný od Zájemců bude použit na charitativní účely, konkrétně pro účely charitativní organizace Nadační fond Šance onkoláčkům, IČO: 03592715, se sídlem Husova 1037, 334 01 Přeštice, který byl založen se záměrem materiálně a finančně pomáhat dětem s vrozenými vadami, s onkologickým či jiným závažným onemocněním a dva roky po jejím ukončení.
 3. Organizátorem tradičního Charitativního jarmarku je spolek Andělka pomáhá, z.s., IČO: 14247739, zastoupený předsedkyní výboru Alenou Bukačovou.
 4. Znění rezervačních podmínek může organizátor měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění rezervačních podmínek.

II. Provedení rezervace produktu

 1. Zájemce může provádět rezervace produktů pouze bez registrace přímo z webového rozhraní.
 2. Veškerá prezentace produktů umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a Organizátor není povinen rezervaci ohledně produktu přijmout.
 3. Webové rozhraní obsahuje informace o produktech, a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.
 4. Pro rezervaci produktu vyplní Zájemce rezervační objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Rezervační formulář obsahuje zejména informace o:
  a) rezervovaném produktu (objednávaný produkt "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní),
  b) množství rezervovaného produktu,
  c) celkové ceně rezervovaného produktu.
  (dále společně také jako "rezervace").
 5. Při rezervaci produktů je Zájemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené Zájemcem při rezervaci jsou Organizátorem považovány za správné.
 6. Před odesláním rezervace Organizátorovi je Zájemci umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do rezervačního formuláře Zájemce vložil, a to i s ohledem na možnost Zájemce zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do rezervačního systému. Rezervaci odešle Zájemce Organizátorovi kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku". Údaje uvedené v rezervaci jsou Organizátorem považovány za správné. Organizátor neprodleně po obdržení rezervace toto obdržení Zájemci potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zájemce uvedenou v rezervaci (dále jen "elektronická adresa Zájemce").
 7. Organizátor je vždy oprávněn v závislosti na charakteru rezervace (množství produktů, výše ceny) požádat Zájemce o dodatečné potvrzení rezervace (například prostřednictvím elektronické pošty či telefonicky).
 8. Smluvní vztah mezi Organizátorem a Zájemcem vzniká doručením přijetí rezervace (akceptací), jež je Organizátorem zasláno Zájemci elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Zájemce.
 9. Zájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé Zájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s realizací rezervace (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zájemce sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

III. Cena produktu a platební podmínky

 1. Cenu rezervovaného produktu může Zájemce uhradit Organizátorovi výhradně jen v hotovosti při osobním odběru na výdejním místě. Náklady spojené s balením a dodáním produktu jsou zahrnuty ve ceně produktu zveřejněné ve webovém rozhraní.
 2. Organizátor nepožaduje od Zájemce zálohu či jinou obdobnou platbu.
 3. Cena je splatná při převzetí rezervovaného produktu.

IV. Dodání produktu

 1. Rezervační systém umožňuje pouze osobní převzetí rezervovaného produktu Zájemcem ve výdejním místě.
 2. Výdejní místo se nachází na adrese: Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice (budova radnice).
 3. Provozní doba výdejního místa je 26.11.2022 od 10:00 do 17:00 hodin.
 4. Organizátor si vyhrazuje právo v nezbytných případech upravit provozní dobu výdejního místa. O této skutečnosti je povinen bez zbytečného odkladu Zájemce informovat.

V. Odpovědnost za vady produktu

 1. Zájemce bere na vědomí, že nabízené produkty představují výsledek ruční práce, přičemž každý rukodělný produkt je charakteristický svou originalitou.
 2. Organizátor odpovídá Zájemci, že rezervovaný produkt při převzetí nemá vady, zejména odpovídá za to, že:
  a) produkt má vlastnosti, které Organizátor popsal nebo které Zájemce očekával s ohledem na povahu produktu,
  b) produkt se hodí k účelu, který pro jeho použití Organizátor uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá,
  c) produkt je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Zájemce si při vyzvednutí rezervovaných produktů osobně zkontroluje množství a kvalitu převzatých produktů.
 4. Výměna produktu či vrácení ceny je s ohledem na omezené období trvání Charitativního jarmarku možné pouze v provozní době výdejního místa, nejpozději však do 27.11.2022 (v případě výměny produktů nejdéle do vyprodání skladových zásob).

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Svou informační povinnost ohledně osobních údajů Zájemce poskytované v souvislosti s provozováním rezervačního systému v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) plní Organizátor prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Osobní údaje Zájemce jsou zpracovávány výhradně za účelem vytvoření rezervace zvoleného produktu ve formě objednávky, potvrzení rezervačních podmínek a odeslání rezervace, dále za účelem zpracování elektronické rezervace, zajištění osobního výdeje zvoleného produktu a také za účelem případné nezbytné komunikace mezi Zájemcem a Organizátorem.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Kontaktní údaje Organizátora: adresa elektronické pošty: andelkapomaha@gmail.com.
 2. Rezervační podmínky nabývají účinnosti dne 20. 11. 2022.